×
CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SP Z O.O.

ZAMÓW KARETKĘ

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r.,
w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy a zakres kursu prowadzonego przez Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Jarosławiu
w pełni wyczerpuje wymagania określone w Załączniku Nr 1 w/w rozporządzenia.

Cel główny kształcenia:
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

 

Szczegółowe cele kształcenia:
1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.


Czas trwania kursu:
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy trwa 66 godzin, w tym 25 zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych.
W zależności od jednostki współpracującej z systemem, w której uczestnik kursu jest zatrudniony, pełni służbę lub jest członkiem można zwiększyć o 50% liczbę godzin dla danego modułu, który jest najbardziej przydatny przy wykonywaniu zadań ratowniczych właściwych dla danej jednostki współpracującej z systemem.

 

Program kursu:
1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Wstrząs.
9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
10. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
12. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.
16. Zajęcia do dyspozycji prowadzących.

 

logo Script logo